دسته: ویدیو

0

گفتگوی اختصاصی مهندس کورس رئیس هئیت مدیره سندیکای آسانسور با ماهنامه تاسیسات برق ساختمان

گفتگوی اختصاصی مهندس کورس رئیس هئیت مدیره سندیکای آسانسور با ماهنامه تاسیسات برق ساختمان در شماره تیرماه 97 ماهنامه تاسیسات برق ساختمان منتشر می شود نقاط قوت صنعت آسانسور دیدگاه های مهندس کورس رییس هءیت مدیره سنديکای آسانسور و پله برقی ایران گفتگوی کامل و اختصاصی مهندس کورس رییس هءیت...