ماهنامه تاسیسات،برق،ساختمان بلاگ

0

مهندس محمد علي سيفي کاشاني مدير عامل شرکت بين المللي سراميک هاي نسوز آذرخش و نايب رئيس هلدينگ آذرخش:مروري بر چالش هاي حوزه توليد در دوران پسا کرونا

مهندس محمد علي سيفي کاشاني مدير عامل شرکت بين المللي سراميک هاي نسوز آذرخش و نايب رئيس هلدينگ آذرخش: مروري بر چالش هاي حوزه توليد در دوران پسا کرونا   تاسیسات،برق، ساختمان: ويروس کرونا با سرعت زياد در استانها و شهرهاي مختلف کشور منتشر شد و تمامي مردم  ايران و به خصوص واحد هاي توليدي را درگير خود کرد. براي بررسي چالش هاي حوزه توليد در دوران پسا کرونا گفتگويي با مهندس محمد علي سيفي کاشاني مدير...